Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden www.de-website-tekstschrijver.nl

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE WEBSITE WWW.DE-WEBSITE-TEKSTSCHRIJVER.NL

Artikel 1 Definities

1.1 Fair Promotions, hierna te noemen FP,  beheert de website www.de-website-tekstschrijver.nl
Fair Promotions is gevestigd aan het Concordiaplein 3, 2851 te Haastrecht en ingeschreven bij de  Koophandel onder KvK-nummer 24430085;

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en iedere overeenkomst tussen FP en de gebruiker waarop FP deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de gebruiker, hoe ook genaamd, wordt hierbij door FP uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FP en de gebruiker zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid voor links op de website

De website kan links bevatten naar andere websites dan www.de-website-tekstschrijver.nl
FP kan geen permanente controle uitoefenen op deze website, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. FP kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 De diensten

De diensten op de website worden niet aangeboden:
Aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;

Artikel 5 Klachten en verjaring

5.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:
Fair Promotions
Concordiaplein 3
2851 VV  Haastrecht
e-mail: info@fair-promotions.nl

5.2 Klachten worden door FP binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
5.3 Alle aanspraken jegens FP die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij FP zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. FP is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.
6.2 FP streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. FP is niet aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website.
6.3 FP kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. FP zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. FP is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
6.4 FP is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij FP te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.
6.5 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. FP staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
6.6 FP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.
6.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FP of haar ondergeschikten.

Artikel 7 Overmacht

In geval van overmacht is FP niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de gebruiker ontstane schade, behoudens en voor zover FP als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 FP en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
8.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, FP gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en FP zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FP niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan FP. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FP de informatie op de website op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 10 Diverse onderwerpen

10.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
10.3 Op elke overeenkomst tussen FP en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
10.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de gebruiker en FP zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van FP is gelegen. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat FP zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 FP draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 12 Uitvoering van de overeenkomst

12.1 Alle verbintenissen van FP voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
12.2 FP zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. FP kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
12.3 FP heeft het recht de werkzaamheden uit te besteden aan een andere website tekstschrijver

Artikel 13 Beveiliging en internet

FP zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de verhuurder via de website ingevoerde gegevens, maar FP kan ter zake geen garantie geven.